د٫ مرداد ۱ام, ۱۴۰۳

ساخت و ساز در حریم بنا های تاریخی