د٫ آذر ۱۳ام, ۱۴۰۲

شورای راهبردی روستاهای هدف گردشگری