س٫ مهر ۴ام, ۱۴۰۲

قنات، قصبه، گناباد، فرانسه، شبکه آرته، مستند