س٫ مهر ۴ام, ۱۴۰۲

خانه تاریخی، امام جمعه، اصفهان، تخریب