چ٫ مهر ۵ام, ۱۴۰۲

زوراب پولولیکاشویلی،سازمان جهانی گردشگری