چ٫ خرداد ۲۳ام, ۱۴۰۳

زوراب پولولیکاشویلی،سازمان جهانی گردشگری