س٫ مهر ۴ام, ۱۴۰۲

سفر، آمریکا ، محدودیت های کرونایی