چ٫ مهر ۵ام, ۱۴۰۲

نمایشگاه گردشگری، تهران، دستورالعمل، 1400