پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

کشف پایه ستون های سنگی هخامنشیان