د٫ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۴۰۳

سفر رئیس سازمان جهانی گردشگری