پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

گردشگران خارجی، کرمانشاه، گردشگری